Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

LocDV Blog

Chia sẻ là hạnh phúc
Các từ viết tắt tiếng Nhật trong WBS

Các từ viết tắt tiếng Nhật trong WBS

Cấu trúc phân việc (WBS) là việc phân chia theo cấp bậc của dự án thành các mức kế tiếp nhau. Từng mức đều chứa nhiều chi tiết hơn mức trước. Về căn bản, WBS là danh sách các nhiệm vụ mà các thành viên dự án phải làm và khi chúng được hoàn tất, sản phẩm phần mềm cũng sẽ được thực hiện. Có nhiều cách để công việc dự án có thể được chia ra thành các nhiệm vụ nhỏ hơn. Bạn có thể chia nhỏ theo chức năng (nhận diện bao nhiêu chức năng trong dự án rồi phân rã từng chức năng thành các nhiệm vụ nhỏ hơn) hay theo pha (nhiệm vụ yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ lập trình, nhiệm vụ kiểm thử, nhiệm vụ hỗ trợ (nhiệm vụ SCM, SQA v.v.).

Khi làm dự án với Nhật , các bạn sẽ gặp WBS nhiều, và nhiều lúc các chỉ số trong WBS hay dễ bị nhầm lẫn, vì viết tắt bằng tiếng Anh và ý nghĩa là về tiếng Nhật. Sau đây mình sẽ tổng hơp một số khái niệm:

①EVM(Earned Value Management)quản lý giá trị thu được
Tiếng Nhật là アーンド・バリュー・マネジメント.

②PV(Planed Value)Giá trị dự kiến
Tiếng Nhật là 計画価値(期間予算, hay còn viết tắt là 計画値

③AC(Actual Cost)Chi phí thực tế
Tiếng Nhật là 実績コスト(実際費用, hay còn viết là 実コスト
④EV(Earned Value)Giá trị thu được
Tiếng Nhật là 出来高. Được tính theo công thức sau:

EV = BAC * % của công việc thực tế (đạt được đến thời điểm theo dõi).

⑤BAC(Budgeted At Completion)Ngân quỹ dự kiến tới thời điểm hoàn thành
Tiếng Nhật là 完了時総予算
⑥SPI(Schedule Performance Index)Chỉ số tiến độ thực hiện
Tiếng Nhật là スケジュール効率指標。SPI được tính theo côn thức bên dưới:
SPI=EV/PV
⑦CPI(Cost Performance Index)Chỉ số chi phí thực hiện
Tiếng Nhật là コスト効率指標, và được tính theo công thức sau:

CPI = EV / AC = BCWP / ACWP, lớn hơn 1 là tốt (trong vòng ngân quỹ)

◆CPI < 1 có nghĩa là chi phí hoàn tất công việc cao hơn so với kế hoạch (vượt ngân sách, có hại)
◆CPI = 1 có nghĩa là chi phí hoàn thành công việc đúng kế hoạch (có lợi)
◆CPI > 1 có nghĩa là chi phí hoàn tất các công việc ít hơn dự kiến (dưới ngân sách, tốt nhưng đôi khi có hại).

⑧SV(Schedule Variance)Chênh lệch chi phí do thay đổi tiến độ
Tiếng Nhật là スケジュール差異.
SV=EV-PV,lớn hơn 0 là tốt (trước thời hạn)
⑨CV(Cost Variance)Chêch lệch chi phí
Tiếng Nhật là コスト差異
CV=EV-AC,lớn hơn 0 là tốt (trong vòng ngân quỹ).

⑩ ETC :(Estimate To Complete) 

Tiếng Nhật là 残作業コスト見積. Công thức tính ETC= EAC- AC

Ở đây có tài liệu rất hay bày cách tạo WBS bằng Excell, mình thấy khá hữu ích đối với những bạn hay làm dự án với Khách hàng Nhật.

http://creative-1st.com/bzAppli/tools/pmt(s)4e_manual_v0.4.0.pdf

(Visited 68 times, 1 visits today)

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.