LocDV Blog

Chia sẻ là hạnh phúc
Kinh nghiệm dùng Git – Cherry Pick

Kinh nghiệm dùng Git – Cherry Pick

Trong quá trình code hoặc fix bug có đôi lúc bạn push lên nhầm branch. Cách để lấy nội dung commit của nhánh nhầm đó thì thường dùng cherry pick . Ở đây mình sẽ hướng dẫn cách cherry pick bằng TortoiseGit

I. Tình trạng:

Nội dung commit bên dưới bị push nhầm lên branch NhánhA. Mong muốn chuyển commit này qua branch NhánhB

II. Cách xử lý :

1.Pull code mới từ NhánhB

2.Show log ở NhánhB, sau đó click vào link ở NhanhB(phần bôi đỏ)

3. Hiển thị các nhánh và chọn nhánh định cherry pick, ở đây là NhanhA→OK

4.Chọn commit cần cherry pick và click chuột phải sau đó chọn cherry pick this commit

Cherry pick thành công thì tiến hành Push

Và dưới đây là kết quả

 

 

 

(Visited 175 times, 1 visits today)

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.