Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

LocDV Blog

Chia sẻ là hạnh phúc
[VBA] Tách đoạn text thành column chỉ định

[VBA] Tách đoạn text thành column chỉ định

Thông thường khi copy dữ liệu từ text(file tsv hoặc csv) vào Excel, mọi người thường dùng chức năng Data–>Text to Columns theo hình vẽ bên dưới.Nhưng thường thì sẽ chia thành column toàn bộ trang.

Ngoài ra khi copy để mục đích dùng để fill dữ liệu cố định với format gồm tên các cột và dữ liệu thì thường dùng method của VBA.
Ở bài này mình sẽ giới thiệu cách dùng phổ biến nhất.

Sub TextToColumns()
Range(“A8:A100”).Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range(“A8”), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=True, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
End Sub

Mình sẽ tạo 1 button là To Columns và gán cho hàm TextToColumns() như hình dưới

Kết quả sẽ được như sau:

Về chi tiết của hàm Range.TextToColumns các bạn có thể tham khảo ở đây

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff193593.aspx

Method này rất hữu hiệu khi bạn lấy dữ liệu từ server linux hoặc data từ command :D.

(Visited 106 times, 1 visits today)

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.