LocDV Blog

Chia sẻ là hạnh phúc
Tổng Hợp Kinh Nghiệm Oracle- Phần 2

Tổng Hợp Kinh Nghiệm Oracle- Phần 2

Trong quá trình làm việc thì mình gặp yêu cầu backup PACKAGE BODY trước khi update và dùng cho nhiều Schema. Tham khảo được bài viết này nên note lại đây để mọi người tham khảo

Hoặc lúc quên thì có thể tìm kiếm nhanh và áp dụng được

Ví dụ như sau 
-- backup.sql
spool &1._ABC.sql -- tên package , package body muốn backup &1 là parameter truyền vào có thể là tên SCHEMA

column TEXT FORMAT a4000
set linesize 4000

set pagesize 0
set head off
set feed off

select text from user_source
where name = 'ABC' and type = 'PACKAGE' -- tên và loại 
order by line;

spool off
quit
Chạy bằng sqlplus theo cấu trúc sau
$ sqlplus user@pass/schema @backup.sql tên schema

Trong đó :

1.text là kiểu varchar2(4000) : colum chỉ định số kí tự  trong 1 hàng hiển thị được

2.pagesize bằng 0

3.name chỉ định tên của ‘PACKAGE’, ‘PACKAGE BODY’, ‘FUNCTION’, ‘PROCEDURE’

4.type: ‘PACKAGE’, ‘PACKAGE BODY’, ‘FUNCTION’, ‘PROCEDURE’

5.Kết quả được order by line : sắp xếp từ trên xuông。

(Visited 130 times, 1 visits today)

Leave comment