LocDV Blog

Chia sẻ là hạnh phúc
Kinh nghiệm dùng Git – rebase

Kinh nghiệm dùng Git – rebase

Trường hợp sau khi commit (chưa push) mà thấy sai, và muốn xóa commit đó thì thường dùng rebase

Dưới đây là demo dùng rebase bằng Tortoise Git

Cách giải quyết:

1.Chọn commit trước đó để rebase

2.Chọn Force rebase

3.Chọn vào commit cần xóa, click chuột phải chọn Skip

4. Sau đó chọn Start Rebase , hoàn thành thì click Done

5. Kết quả

(Visited 321 times, 1 visits today)

Leave comment